MENU

 

Všeobecné záväzné nariadenia

Rok 2011

Všeobecne záväzné nariadenie obce Borovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 7/2010
Všeobecné záväzné nariadenie obce Borovce o dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Borovce č. 9/2010
Všeobecne záväzné nariadenie obce Borovce o dani za nevýherné hracie prístroje č. 8/2010
Všeobecne záväzné nariadenie obce Borovce o dani z nehnuteľností č. 6/2010
Všeobecne záväzné nariadenie obce Borovce o dani za ubytovanie č. 5/2010
Všeobecne záväzné nariadenie obce Borovce o dani za psa č. 4/2010
Všeobecne záväzné nariadenia obce Borovce o dani za jadrové zariadenie č. 3/2010
Všeobecne záväzné nariadenia obce Borovce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Borovce č. 10/2010
 

Rok 2010

Všeobecne záväzné nariadenie obce Borovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Všeobecné záväzné nariadenie obce Borovce o dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Borovce
Všeobecne záväzné nariadenie obce Borovce o dani za nevýherné hracie prístroje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Borovce o dani z nehnuteľností
Všeobecne záväzné nariadenie obce Borovce o dani za ubytovanie
Všeobecne záväzné nariadenie obce Borovce o dani za psa
Všeobecne záväzné nariadenia obce Borovce o dani za jadrové zariadenie
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Borovce
VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Borovce
VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania grantov, príspevkov a dotácií z rozpočtu obce
Príloha
 

Rok 2009

Všeobecne záväzné nariadenie obce Borovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Všeobecné záväzné nariadenie obce Borovce o dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Borovce
Všeobecne záväzné nariadenie obce Borovce o dani za nevýherné hracie prístroje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Borovce o dani z nehnuteľností
Všeobecne záväzné nariadenie obce Borovce o dani za ubytovanie
Všeobecne záväzné nariadenie obce Borovce o dani za psa
Všeobecne záväzné nariadenia obce Borovce o dani za jadrové zariadenie
 

Rok 2008

Všeobecné záväzné nariadenie o niektorých podmienkach držania psov
Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Borovce
Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Borovce